UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administraţiei şi Internelor
INOVAŢIE ÎN ADMINISTRAŢIE
Program Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative"
Administraţie pentru cetăţeni - Program de formare pentru angajaţii administraţiei locale din Găneşti
 
Achiziţii publice
Asistenţă socială
Dezvoltare durabilă
ECDL
Egalitatea de şanse
Finanţarea instituţiilor publice şi bugetare
Limba engleză
Limba germană
Managementul instituţiilor publice culturale
Managementul proiectelor europene
Relaţii internaţionale şi protocol
Urbanism şi amenajarea teritoriului
   
Perioada de derulare a proiectului:
14.08.2009-13.08.2010
Valoarea eligibilă nerambursabilă FSE: 328.525 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 50.245 lei
Cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 7.730 lei
   

1. Achiziţii publice

Cursul „Achiziţii publice” se va desfăşura pe o perioada de cinci zile, o zi de formare având şase ore. Fiecare cursant va primi un suport de curs ce va fi completat cu prezentări multimedia pentru detalierea subiectelor predate şi conţinutul exerciţiilor desfăşurate pe echipe. Cursul este structurat pe două părţi, una teoretică iar cealaltă practică.
Tematica cursului cuprinde:
 • Legislaţia specifică şi conexă domeniului achiziţiilor publice
 • Elaborarea şi conţinutul documentaţiei de atribuire (Caietul de sarcini, Fişa de date)
 • Proceduri de achiziţii publice
 • Cererea de oferte. Licitaţia deschisă
 • Modalităţi speciale de atribuire a contractului de achiziţii publice
 • Acordul cadru
 • Licitaţia electronică
 • Contracte media
 • Prezentarea sistemului SEAP şi aplicaţie demo.
 • Anunţul (de intenţie, participare, atribuire
 • Evitarea conflictului de interese, confidenţialitate, imparţialitate. Interdicţii de participare
 • Comisia de participare. Deschiderea ofertelor
 • Evaluarea ofertelor- Atribuirea contractului de achiziţie publică sau încheierea acordului-cadru
 • Constituirea dosarului de achiziţie publică + Administrarea contractului
 • Concesiuni

Examenul pentru recunoaşterea competenţelor se va susţine în prezenţa unei comisii din care fac parte şi experţi ai Comisiei de Autorizare a furnizorilor de Formare Profesională. După examenul de absolvire şi obţinerea diplomei, specializarea se înscrie în carnetul de muncă. Examinarea teoretică se va baza pe completarea unui test de 15 întrebări, iar examinarea practică pe susţinerea unei lucrări practice.
Diploma profesională pentru cursul „Achiziţii publice” este recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, fiind în conformitate cu standardele internaţionale. Ea va conţine un supliment descriptiv în care vor fi menţionate competenţele dobândite în urma cursului.

2. Asistenţă socială

Cursul de  „Asistenţă socială şi protecţia copilului” cuprinde 11 capitole şi va fii structurat pe 3 trei zile.
 • Capitolul I  - Rolul şi responsabilităţile autorităţilor publice locale în furnizarea serviciilor sociale.
 • Capitolul II – Principii şi valori care stau la baza furnizării serviciilor sociale.
 • Capitolul III – Asistentul social – element fundamental în procesul de ajutorare.
 • Capitolul IV – Cunoştinţe şi priceperi necesare în furnizarea serviciilor sociale.
 • Capitolul V – Relaţia asistent social - client.
 • Capitolul VI – Evaluarea iniţială şi intervenţia în asistenţa socială.
 • Capitolul VII – Metodologia intervenţiei în asistenţa socială.
 • Capitolul VIII – Asistenţa socială a familiei.
 • Capitolul IX – Asistenţa socială a copilului.
 • Capitolul X – Asistenţa socială a persoanelor cu handicap.
 • Capitolul XI – Dezvoltarea comunitară.

Suportul de curs va fi completat cu prezentările PowerPoint pentru detalierea subiectelor predate şi cu conţinutul exerciţiilor.
Exerciţiile se vor desfăşura în echipe.
Examinarea teoretică se va baza pe completarea unui test cu 15 întrebări.   Examinarea practică se va baza pe susţinerea proiectului de către echipa de proiect constituită în cadrul cursului.

3. Dezvoltare durabilă

Cursul de dezvoltare durabilă cuprinde 2 părţi mari şi anume : partea teoretică şi partea practică.
Partea Teoretică:
 • Scurt istoric.
 • Scurt istoric şi concept.
 • Definiţia dezvoltării durabile.
 • Conceptul.
 • Structura indicatorilor de dezvoltare durabilă.
 • Principiile D.D. din perspectiva  IMM.
 • Planificarea dezvoltării durabile.
Partea practică:
 • Dezvoltarea economică locală.
 • Dezvoltarea locală –Teorii economice şi exemple de succes.
 • Planificarea participativă a dezvoltării locale.
 • Planificarea strategică.
 • Principiile planificării strategice participative.
 • Analiza mediului.
 • Analiza SWOT.
 • Matricea SWOT.
 • Viziunea.
 • Scopuri şi obiective.
 • Factorii interesanţi.
 • Analiza câmpului de forţe.
 • Formularea strategiilor.
 • Planificarea acţiunilor.
 • Mobilizarea resurselor.
 • Parteneriate durabile, cei „8I”  în crearea parteneriatelor.
 • Parteneriate durabile ,cei ” 7c ” ai succesului parteneriatelor.
 • Parteneriatul public - privat soluţie pentru dezvoltarea comunităţilor locale.
 • Elaborarea strategiei de dezvoltare locală printr-un proces de planificare participativă - studiu de caz / jocuri de roluri.
Suportul de curs va fi completat cu prezentări PowerPoint pentru detalierea subiectelor predate şi cu conţinutul exerciţiilor.
Exerciţiile se vor desfăşura în echipe.
Examinarea teoretică se va desfăşura prin completarea unui test grilă de 15 întrebări.

4. ECDL Start

Permisul european de conducere a computerului este cel mai răspândit program de certificare a aptitudinilor de operare pe calculator recunoscut la nivel internaţional în peste 148 de ţări. Este un program standardizat ce operează şi este recunoscut în statele Uniunii Europene.
Acest curs are o durata de 60 de ore, iar programul cursului va fi stabilit în funcţie de disponibilitatea cursanţilor, în şedinţe de câte 4 ore fiecare.

ECDL Start cuprinde patru module dintre care trei sunt fixe:

 • Modul 2 - Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor (soft MS WINDOWS XP)
 • Modul 3 - Procesare de texte (soft MS WORD XP)
 • Modul 7 - Informare şi comunicare (soft INTERNET EXPLORER, OUTLOOK EXPRESS)

iar al patrulea poate fi ales în funcţie de opţiunea întregii grupe, dintre:

 • Modul 1 - Concepte de bază ale tehnologiei informaţiilor (concepte generale)
 • Modul 4 - Calcul tabelar (soft MS EXCEL XP)
 • Modul 5 - Baze de date (soft MS ACCESS XP)
 • Modul 6 - Prezentări (soft MS POWERPOINT XP)
Fiecare modul parcurs va fi examinat, iar în urma promovării modulelor cursantul va obţine Permisul european de conducere a computerului Start ce dovedeşte cunoştinţele sale de operare pe computer.
Examenele pot fi luate în o perioadă de maxim 3 ani, începând cu data susţinerii primului examen, ele putând fi date de mai multe ori în această perioadă, dacă este cazul, fără ca eventualul insucces să fie sancţionat în alt mod decât prin plata pentru susţinerea unui nou examen.

5. Egalitatea de şanse

Cursul este structurat pe două părţi principale: partea teoretică şi partea practică.
Durata cursului este de 1 zi.
Partea teoretică şi practică sunt îmbinate în suportul de curs.

Cuprinsul cursului este structurat în 6 capitole mari :

 • Conceptualizarea termenilor, noţiunilor şi definiţiilor specifice.
 • Cadrul legislativ.
 • Rolul şi activitatea structurilor existente la nivel internaţional, naţional, regional şi local în lupta împotriva discriminării şi promovării egalităţii de şanse pentru toţi.
 • Egalitatea de şanse :
 • Abordarea integratoare a egalităţii de gen în politicile de ocupare a forţei de muncă.
 • Abordarea integratoare a egalităţii de gen în politicile incluzive sociale şi protecţie socială.
 • Concilierea vieţii de familie cu viaţa profesională.
 • Metode şi tehnici de facilitare /mobilizare comunitară pentru promovarea eficientă a şanselor egale pentru toţi şi dezvoltarea unei culturi a egalităţii şi diversităţii.
 • Beneficii ale egalităţii la nivel social, structural şi organizaţional.
Suportul de curs are şi prezentare PowerPoint pentru a putea detaila subiectele predate.
Exerciţiile se vor desfăşura în echipe şi examinarea teoretică se va baza pe complectarea unui chestionar.

6. Finanţarea instituţiilor publice şi bugetare

Cursul  „Finanţarea instituţiilor publice şi bugetare”  este compus  din două părţi, partea practică şi partea teoretică.

Partea teoretică:

 • Elemente definitorii privind contabilitatea.
 • Definiţia contabilităţii financiare.
 • Normalizarea contabilităţii în România.
 • Principii şi procedee contabile.
 • Evaluarea în contabilitate.
 • Documentele si registrele de contabilitate.
 • Capitolul I -  Contabilitatea instituţiilor publice.
 • Capitolul II  - Instituţiile publice – unităţi ale administraţiei  de stat, concept , locul şi rolul acestora în constituirea şi utilizarea fondurilor publice.
 • Capitolul  III - Concepte de bază privind contabilitatea instituţiilor publice

Partea practică:

 • Contabilitate financiara fundamentala.
 • Subiecte aplicate.
Durata cursului este de trei zile, suportul de curs va avea prezentări PowerPoint pentru detalierea subiectelor, exerciţiile se vor desfăşura pe echipe, examinarea teoretică se va face pe baza unui chestionar ce va conţine 15 întrebări. Examinarea practică se va baza pe susţinerea proiectului de către echipa de proiect, constituită în cadrul cursului.

7. Limba engleză

Cursul de Limba Engleză este structurat în 16 capitole mari, fiecare capitol fiind compus din :
A. Vocabular
B. Gramatică
C. Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în scris/Writing skills.

I.
A. Vocabular.
B. Gramatică - pronumele personal; adjectivul posesiv; pronumele posesiv; articolul nehotărât; articolul hotărât; verbul TO BE.
II.
A. Vocabular
B. Gramatică - verbul TO HAVE; pluralul substantivelor; genitivul substantivelor; numeralul cardinal.
III.
A. Vocabular
B. Gramatică - timpul prezent al verbelor notinale; numeralul ordinal; principalele prepoziţi.
IV.
A. Vocabular
B. Gramatică - prezentul continuu
C. Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în scris – corespondenţa cu caracter neoficial.
V.
 A. Vocabular
B. Gramatică – comparaţia adjectivelor.
C. Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în scris - formule de salut şi alte expresii.
VI.
 A. Vocabular
B. Gramatică – timpul Past Tense simplu.
C. Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în scris –  redactarea unei scrisori neoficiale.
VII
A. Vocabular
B. Gramatică – Past Tense continuu; Past Tense simplu sau continuu.
C. Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în scris - principalele semne de punctuaţie.
VIII. Revision.
IX.
A. Vocabular
B. Gramatică - modal verbs.
C. Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în scris - the narration paragraph.
X.
A. Extension.
B. Gramatică - demonstratives and quantifiers-modul imperativ.
C. Writing skils-the process paragraph.
XI
A. Vocabular
B. Gramatică - timpul Present perfect.
XII.
A. Vocabular
B. Gramatică - the present perfect and the simple past.
C. Writing skils - the compresion paragraph.
XIII.
A. Vocabular
B. Gramatică - present perfect continuous.
C. Writing skills - the contrast paragraph.
XIV.
A. Vocabular
B. Gramatică - timpul past perfect.
C. Writing skills - the comparison and contrast paragraph.
XV.
A. Vocabular
B. Gramatică - exprimarea ideii de viitor în limba engleză.
C. Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în scris
XVI. Revision.

La finalul acestui modul, cursanţii vor fii capabili să formuleze enunţuri simple, adecvate unor situaţii de comunicare uzuală, să participe la dialoguri, să desprindă sensul global al unui text, să scrie cuvinte, sintagme, propoziţii scurte, să relateze activităţi.

8. Limba germană

Tematica cursului de limba germană este următoarea:
 • Pronumele personal
 • Numeralul cardinal (1-100)
 • Alfabetul
 • Verbul
 • Adjectivul posesiv/pronumele posesiv.
 • Pluralul substantivelor.
 • Pronumele demonstrativ.
La finalul modului cursanţii vor fi capabili:
 • Să formuleze enunţuri simple, adecvate unor situaţii de comunicare uzuală.
 • Să participe la dialoguri.
 • Să desprindă sensul global al unui text.
 • Să scrie cuvinte, sintagme, propoziţii scurte.
 • Să localizeze persoane şi obiecte.
Cu ajutorul unor probleme de gramatica selecţionate, se pun sau se solidifică bazele deja existente de cunoştinţe gramaticale ale cursanţilor.
Prin exerciţii de dificultate progresivă, cursanţii sunt conduşi către un nivel de exprimare corect, la fel cum, prin metode comunicative, pornind de la faza de receptare, trecând prin cea imitatoare şi ajungând la faza productivă, le este facilitată învăţarea limbii germane.
La cursuri sunt abordate situaţii şi teme tipice de conversaţie din cotidianul instituţiilor publice, din mediul public şi din cadrul cercului de preocupări ale angajaţilor din cadrul administraţiei locale, precum şi referate, prezentări, şi discursuri în limba germană.
Suportul de curs va fi complectat cu prezentări PowerPoint pentru detaliere.
Exerciţiile se vor desfăşura în echipe.
Examenul teoretic se va baza pe un test grilă de 15 întrebări.
Examenul practic se va baza pe susţinerea proiectului de către echipa de proiect constituită în cadrul cursului.

9. Managementul instituţiilor publice culturale

Cursul de management al instituţiilor publice culturale se desfăşoară pe parcursul a trei zile.
Pe lângă suportul de curs se vor face prezentări PowerPoint pentru detalierea subiectelor predate şi cu conţinutul exerciţiilor.
Cuprinsul suportului de curs este următorul:
 1. Despre management şi cultură.
 2. Instituţiile media – difuzoare de cultură.
 3. Strategie în întreprinderile mass-media.
 4. Orientarea către client.
 5. Gestionarea resurselor umane.
 6. Marketingul şi cercetarea media.
 7. Reengineering-ul instituţiilor media.
Examinarea teoretică se face pe baza completării a unui test cu 15 întrebari.
Examinarea practică se va baza pe susţinerea proiectului de către echipa de proiect.

10. Managementul proiectelor europene

Cursul „Manager proiect” se va desfăşura pe o perioada de opt zile, o zi de formare având şase ore. Fiecare cursant va primi un suport de curs ce va fi completat cu prezentări multimedia pentru detalierea subiectelor predate şi conţinutul exerciţiilor desfăşurate pe echipe. Cursul este structurat pe două parţi, una teoretică iar cealaltă practică.
Tematica cursului cuprinde:
 1. Ciclul de viaţă al proiectului - identificare/ concepţie/ elaborare/ planificare/ implementare/ monitorizare & evaluare
 2. Cererea de finanţare elemente tehnice, financiare, administrative
 3. Relaţiile finanţator- proiect/ aspecte contracctuale
 4. Management. Management de proiecte (developer) vs. Management administrativ (administrator)
 5. Atribuţii ale managerului de proiect pe etape ale ciclului de proiect
 6. Construcţia şi managementul echipei de proiect
 7. Elemente de cultură partenerială, construcţia parteneriatului proiectului
 8. Termeni de referinţă în planificarea dezvoltării. Cadrul naţional de planificare
 9. Analiza persoanelor implicate (stakeholders)
 10. Tipizarea şi arhivarea documentelor
 11. Surse de finanţare (interne, externe)
Examenul pentru recunoaşterea competenţelor se va susţine în prezenţa unei comisii din care fac parte şi experţi ai Comisiei de Autorizare a furnizorilor de Formare Profesională. După examenul de absolvire şi obţinerea diplomei, specializarea se înscrie în carnetul de muncă. Examinarea teoretică se va baza pe completarea unui test de 15 întrebări, iar examinarea practică pe susţinerea unui proiect de către fiecare echipă de proiect constituită în cadrul cursului.
Diploma profesională pentru cursul „Manager proiect" este recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, fiind în conformitate cu standardele internaţionale. Ea va conţine un supliment descriptiv în care vor fi menţionate competenţele dobândite în urma cursului.

11. Relaţii internaţionale şi protocol

Suportul de curs cuprinde VII capitole mari, cursul propriu-zis fiind organizat în decursul a trei zile.
Suportul de curs va fi complectat cu prezentări PowerPoint pentru detalierea subiectelor predate. Exerciţiile se vor desfăşura pe echipe, examinarea teoretică se va face prin examinare grila, iar partea practică prin prezentarea proiectelor.
Cuprinsul cursului:
 • Capitolul I - Instituţia protocolului: apariţie, evoluţie.
 • Capitolul II - Ceremonialul şi protocolul în relaţiile internaţionale.
 • Capitolul III - Protocolul vizitelor de stat, oficiale, de lucru sau de altă natură.
 • Capitolul IV - Eticheta în corespondentă.
 • Capitolul V - Acţiuni protocolare  ”intra muros”. Ţinute vestimentare cerute de uzanţele protocolare.
 • Capitolul VI - Aspecte protocolare ale utilizării însemnelor de stat ale României şi ale sistemului naţional de decoraţii.
 • Capitolul VII - Organizarea şi atribuţiile compartimentelor de protocol la instituţiile de stat şi în sectorul privat. Norme generale de comportare la acţiuni protocolare.

12. Urbanism şi amenajarea teritoriului

Cursul „Urbanism şi amenajarea teritoriului” se va desfăşura pe o perioada de trei zile, o zi de formare având şase ore. Fiecare cursant va primi un suport de curs ce va fi completat cu prezentări multimedia pentru detalierea subiectelor predate şi conţinutul exerciţiilor desfăşurate pe echipe.

Tematica acestui curs cuprinde:
 • Structurile organizatorice din cadrul administraţiilor locale din domeniul urbanismului, a amenajării terenului, mediului şi a cadastrului: atribuţiile structurilor comunale, orăşeneşti, municipale, judeţene în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, al autorizării construcţiilor, în domeniul disciplinei în construcţii şi în promovarea dezvoltării durabile.
 • Atribuţiile consiliului local şi al comisiei de urbanism din cadrul administraţiei locale referitor la amenajarea teritoriului şi urbanismului
 • Planurile şi regulamentele de urbanism. Tipuri de planuri de amenajare a teritoriului (PATN, PATR, PATJ, PATZ).
 • Planuri de urbanism (PUG, PUZ, PUD)
 • Noţiuni elementare despre arhitectura, amenajarea teritoriului, urbanism, patrimoniu construit
 • Legislaţia specifică şi conexă domeniului urbanism şi amenajarea teritoriului
 • Întocmirea certificatului de urbanism şi tipurile de taxe
 • Întocmirea autorizaţiei de construcţie
 • Întocmirea programului de dezvoltare urbanistică
 • Gestionarea cadastrului imobiliar- edilitar şi a băncii de date urbane
 • Controlul respectării disciplinei în construcţii
 • Aspecte privind funcţionarea birourilor de urbanism din cadrul administraţiei locale: organizarea activităţii compartimentelor din subordine; coordonarea şi controlul activităţii personalului din subordine.
Examinarea se va baza pe completarea unui test de 15 întrebări.
21.05.2010
Finalizarea cursului de Limba germană şi susţinerea examenu- lui constând dintr-un test grilă de 15 întrabări.
14.05.2010
Susţinerea examenului ECDL din primele 2 module studiate: Con- cepte de bază ale tehnologiei informaţiilor şi Utilizarea compu- terului şi organizarea fişierelor.
20.04.2010
Finalizarea cursului de Limba engleză şi susţinerea examenu- lui constând dintr-un test grilă de 15 întrabări.
16.04.2010
Vizită de schimb de experienţă în localitatea Tiszaluc din Ungaria. Vizita s-a desfăşurat în perioada 16-18 aprilie, iar grupul a fost format din 12 cursanţi, dintre care 7 femei şi 5 bărbaţi.
LINKURI UTILE
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright© 2009-2010 Primăria Comunei Găneşti. Toate drepturile rezervate